Povzetek poročila o kakovosti pitne vode za leto 2015

25. 2. 2016
Novice

Vodovod Murska Sobota oskrbuje približno 28.000 prebivalcev v občinah Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in Cankova. Skupno je na vodovodnem sistemu izvedenih 7.987 priključkon in 8.336 odjemnih mest. V letu 2015 je bilo na vodovodnem omrežju ugotovljenih 91 večjih okvar, ki so bile tekoče odpravljene v skladu s smernicami notranjega nadzora po HACCP načelih.

V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 26 vzorcev za mikrobiološka in 26 vzorcev za kemijska preizkušanja. Dva vzorca odvzeta za mikrobiološka preskušanja sta bila, zaradi povečanega števila koliformnih bakterij, neskladna s Pravilnikom o pitni vodi. Ukrepali smo v skladu s smernica HACCP in vzroke neskladnosti odpravili z dodatnim izpiranjem cevovodov.

Vsi vzorci, odvzeti za redna in občasna kemijska preskušanja, so bili skladni s Pravilnikom o potni vodi.

Podrobneje v poročilu v priponki.