Cene daljinskega ogrevanja v Murski Soboti

17. 2. 2023
Novice

Povprečna cena daljinskega ogrevanja v Murski Soboti je v letu 2022 znašala 78,71 EUR/MWh. Povprečni stroški za ogrevanje gospodinjstva, se bodo v letu 2023 povečali iz 488,80 EUR na 868,30 EUR. 

Sprejeli smo nov cenik, ki je začel veljati s prvim januarjem. Cene daljinskega ogrevanja so namreč z novim letom povsod po državi višje. Predhodna pogodba za dobavo zemeljskega plina je potekla 31. 12. 2022, zato smo z družbo Geoplin d.o.o. sklenili pogodbo za potrebne količine zemeljskega plina v letu 2023. Komunala sicer preko sistema daljinskega ogrevanja zagotavlja ogrevanje okrog tisoč stanovanjskih in poslovnih prostorov.  

Kaj je razlog za dvig cene?  

Glavni razlog za dvig cene ogrevanje je povišanje variabilnega dela cene toplote v letu 2023, ker  je višja nabavna cena zemeljskega plina. V primerjavi z letom 2022, ko je nabavna cena zemeljskega plina znašala 20,55 EUR/MWh, se je z letom 2023 povišala skoraj za 5-krat, na 98,85 EUR/MWh. Prav tako se je glede na leto 2022 povišala nabavna cena električne energije za 2,36-krat. 

Zakup zemeljskega plina se izvaja na osnovi borznih cen, standardni prodajni produkti so mesečni, kvartalni ali letni. Dnevne borzne cene zemeljskega plina ne odražajo cenovnih razmerij standardnih produktov, temveč so posledica geopolitičnih, vremenskih in likvidnostnih razmer na trgu. V mesecu januarju 2023 so dnevne borzne cene zemeljskega plina bistveno nižje od prodajnih produktov, kar je posledica toplejšega vremena in manjše porabe zemeljskega plina.  

Kakšen je sedaj strošek daljinskega ogrevanja v Murski Soboti? 

Vlada RS je, dne 24.1.2023, sprejela Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Ur. l. RS št. 9/2023 – v nadaljevanju uredba) in določila variabilni del cene za toploto za gospodinjske odjemalce, pri 98,70 EUR/MWh. Povprečna cena daljinskega ogrevanja za gospodinjski odjem v Murski Soboti znaša 139,82 EUR/MWh. Cena toplote za poslovne odjemalce ni zamejena, zato velja tržna cena, ki znaša 187,84 EUR/MWh. 

Agencija za energijo za povprečno stanovanje uporablja izraz značilni odjemalec, s 7 KW toplotne priključne moči in porabo toplote 6,21 MWh na leto, iz teh podatkov, dveh prispevkov (URE in OVE+SPTE) ter DDV, je izračunana povprečna cena za toploto, ki omogoča primerjavo cen med distributerji v Republiki Sloveniji. 

Primarni vir ogrevanja v Murski Soboti je zemeljski plin, katerega cena se je zelo povišala. V  Ljubljani kot primarni energent uporabljajo premog, lesno biomaso in kurilno olje, zemeljski plin pa le v majhnem deležu. V Celju je primarni vir proizvodnje toplote objekt energetske izrabe komunalnih odpadkov s sežigalnico. Ugodna cena ogrevanja je še Velenju, kjer se ogrevajo s toploto iz Termoelektrarne Šoštanj.  Vsi našteti niso primerljivi s sistemi, ki uporabljajo kot glavni energent zemeljski plin in istočasno dosegajo visok delež neodvisnosti od nestabilnih cen zemeljskega plina in električne energije na energetskem trgu. 

V strukturi variabilnega dela cene za toplote v Murski Soboti, v letu 2023 so deleži sledeči: 

  • zemeljski plin: 94,10 %, 
  • električna energija: 6,90 %. 

Cene daljinskega ogrevanja se določajo in spreminjajo na osnovi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje Ur. l. RS št. 2/2017 in 44/2022. Strošek toplote v sistemu daljinskega ogrevanja je sestavljen iz: 

  • fiksnega dela, ki je del celotnih stroškov za toploto, neodvisen od porabe toplote in zajema stroške materiala (brez energentov), storitev, dela, amortizacije in druge stroške poslovanja,  obračunava se kot cena na enoto obračunske moči v EUR/kW/mesec, ključ delitve je ogrevalna površina. 
  • variabilnega dela, ki je del celotnih stroškov za toploto, odvisen od porabljene toplote in zajema stroške zemeljskega plina in električne energije, obračunava se kot cena na enoto porabljene toplote v EUR/MWh.  
  • prispevka za energetsko učinkovitost (URE), 
  • prispevka za OVE in SPTE in 
  • 9,5 % DDV.  

 

Za sistem daljinskega ogrevanja v Murski Soboti je potrebno pripraviti trajnostni načrt, z opredelitvijo različnih potencialov in trajnostnih razvojnih možnosti,  

Primerjava cen daljinskih ogrevanj v Sloveniji – januar 2023.