Kako ravnati ob smrti bližnjega?

Glede na to, da je smrt bližnjega stresen dogodek za svojce,  smo vam v ta namen pripravili nekaj osnovnih napotkov, kako ravnati v primeru smrti bližnjega.

Naša pogrebna služba vam je na voljo 24 ur na dan na telefonski številki 031-870-888.

Smrt na domu

V primeru smrti na domu, morajo svojci poklicati na telefonsko številko 112 (regijski center za obveščanje), kateri vas bodo povezali z dežurnim zdravnikom in kateri bo opravil pregled pokojnika in izdal potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu. Po zdravniški ugotovitvi smrti (zdravniško poročilo o vzroku smrti) svojci pokličejo našo pogrebno službo na dežurno številko 031-870-888, s katero se dogovorite glede prevoza pokojnika.

Smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

Po prejemu obvestila o smrti bližnjega (telegramsko, elektronski pošti, telefonsko) morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v ustanovi, kjer je preminil pokojnik.  Pokličete našo pogrebno službo na dežurni telefon 031-870-888, ki bo poskrbela za prevoz pokojnika oziroma vam svetovala, kako naprej.

Katere dokumente potrebujemo za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve?

Ob naročilu pogreba, prevoza ali upepelitve potrebujete naslednje: 

 • osebni dokument pokojnega, kot je denimo osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, 
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu,
 • za prevoz v tujino je obvezen potni list, naša pogrebna služba pa nato priskrbi posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste.

Svojcem pokojnega svetujemo, da se pred naročilom pogreba dogovorijo o nekaterih podrobnostih glede načina izvedbe pogreba. Predvsem o vprašanjih, kot so: vrsta pokopa - z žaro ali krsto ter o prisotnosti predstavnika verske skupnosti (duhovnika), govorniki za pogrebni govor, pevci, godba, …

Kako vam lahko še pomagamo

Ob naročilu pogreba se lahko dogovorite in naročite naslednje storitve:

 • izbira pogrebne opreme (krste, žare, okrasne žare, žarne niše …);
 • naročilo vencev, žalnih šopkov, fotografiranja, snemanja pogreba;
 • dodelitev grobnega prostora in sklenitev najemne pogodbe za grobni prostor;
 • vrtnarska ureditev groba pred pokopom in po pokopu;
 • kamnoseška ureditev groba (dvig robnikov in spomenika, postavitev robnikov in spomenika, vgraditev žarne niše, napis na nagrobno ploščo);
 • prevoz pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali tujini;
 • objava osmrtnic na lokalnem radiu;
 • govornik za pogrebni govor;
 • ureditev izpiska iz Matične knjige umrlih – naročnik ga dobi v 30 dneh na dom;
 • zborovsko in solo petje ter igranje instrumentov ob pogrebni slovesnosti.

Kakšna plačila sprejemate in do kdaj poravnam stroške pogreba?

Pogrebni stroški se poravnajo lahko po predračunu ali prejemu računa. Sprejemamo gotovinska plačila in kreditne kartice s katerimi lahko plačate do 24 obrokov (samo NLB kartice). Stroške lahko poravnate tudi z virmanskim plačilom.

Po pogrebu...

V roku 14 dni za žarni grob in 30 dni za grob s krsto je potrebno naši pogrebni službi naročiti odstranitev ovenelega cvetja z groba pokojnika. V naši sprejemni pisarni lahko ob naročilu pogreba naročite tudi začasno ureditev klasičnega ali žarnega groba po pogrebu. Obseg ureditve zajema:

 • odstranitev gomile (pri klasičnih pokopih);
 • postavitev lesenega okvirja (žarni ali klasični);
 • nasutje zemlje, peska;
 • nasaditev sezonskega cvetja, lahko pa vam položimo tudi travno rušo.

Grobnina (prej najemnina) -  razmerja grobnega prostora

Grobnina (prej najemnina) ni neko pavšalno nadomestilo za uporabo zemljišča, ki ga imajo vsi najemniki v najemu brezplačno, pač pa je sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih, torej dejansko opravljenih del in nastalih stroškov pri vzdrževanju pokopališč, kot so odvoz smeti, poraba vode, elektrike, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, zelenic, nasadov, živih mej, dreves, vodnjakov, klopi, javnih sanitarij, zimska služba itd. V grobnini (prej najemnini) je torej zajeto vzdrževanje glavnih poti med posameznimi oddelki, ni pa zajeto vzdrževanje poti med posameznimi grobnimi prostori znotraj oddelkov. Te morajo, tako kot tudi grobove, vzdrževati najemniki.

Kako postanem najemnik groba?

Grobno mesto lahko kot fizična ali pravna oseba najprej dobite v najem v primeru smrti v družini in če ste naročnik pogreba. Ob naročilu pogreba uredite vse postopke v sprejemni pisarni na Vegovi ulici 1 v Murski Soboti. To velja tudi, kadar je pokojnik že najemnik enega groba ali večih grobov, v skladu s 30. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS, št. 62/16) pa dobite pravico do najema groba, če poravnate stroške pokopa.

Druga možnost pa je, da vam kot fizični ali pravni osebi odstopi grob nekdo, ki ga že ima v najemu. V tem primeru se morata oba, vi, kot bodoči najemnik, in on, kot zdajšnji najemnik, zaradi preveritve identitete osebno oglasiti pri nas v sprejemni pisarni na Vegovi ulici 1 v Murski Soboti z dokumentom s sliko, ki ga je izdal upravni organ in podpisati izjavo za prenos najemništva. Ni nujno, da prideta skupaj, vendar bo izjava veljavna šele takrat, ko jo bosta podpisala oba, vi, kot novi najemnik, pa še morate podpisati najemno pogodbo. Če se pri nas ne moreta oglasiti osebno, morata svoje podpise na naših dokumentih overiti pri notarju ali upravnem organu.